വയനാട് ലിറ്ററേചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ വേദിയിൽ ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഓൺലൈനായി  മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്.

Watch The Full Program Here