വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ  മൂക്ക്

(Vaikkom Muhammad Basheer’s “The World Renowned Nose”)

 മൂക്കന്റെ കഥ

 പ്രഥമ വയനാട് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി, ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ സാമൂഹികവിമർശനമായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ‘വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്കി ‘ന്റെ കഥാവിഷ്കാരം  നവാസ് മന്നൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ .

Navas Mannan performing Basheer’s ‘World Renowned Nose’ in Wayanad Literature Festival.

The storytelling of the book World Renowned Nose – a socio-political satire written by famous Malayalam writer Vaikkom Muhammad Basheer. Ironically, this short story criticized the socio-political situation of the public and was published in 1954. Unfortunately, society, media and public situations are still the same. Image from the Wayanad Literature Festival.

Behind the scenes of storytelling of Vaikom Muhammed Basheer’s “The World Renowned Nose” by Navas Mannan during Wayanand Literature Festival. Vocal artist: Namitha N C. 

Navas Mannan, writer and Assistant Professor of Sir Syed College Kannur, during the storytelling of “The World Renowned  Nose” at the Wayanad Literature Festival.

‘The World Renowned Nose’ story presentation by Navas Mannan.

Watch The Full Program Here