പ്രഥമ വയനാട് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിലെ  കവിയരങ്ങിൽ : മുസ്തഫ ദ്വാരക, വിമീഷ് മണിയൂർ, ശൈലൻ, ഷീല ടോമി, അനിൽ കുറ്റിച്ചിറ തുടങ്ങിവർ | WLF-2022 |

കവി ശൈലൻ പ്രഥമ വയനാട് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച  ‘കവിയരങ്ങ്’ എന്ന പരിപാടിയിൽ കവിത ചൊല്ലുന്നു | WLF-2022 |