സംഭാഷണം – കെ ആർ മീര / ധന്യ രാജേന്ദ്രൻ

K R Meera in Conversation with Dhanya Rajendran

“I don’t write for feminists. I write so that my book will transform readers into feminists”. One of the most striking skills of K R Meera is the realistic narrative from her imagination of other lives. She has won all the major literary awards in Kerala and become the readers’ favourite. K R Meera talking about her writings during Wayanad Literature Festival.    

Investigative journalist, Co-founder and Editor-in-Chief of ‘The News Minute’, Dhanya Rajendran addressing the audience during the Wayanad literature festival.

Session : K R Meera in Conversation with Dhanya Rajendran 

Kendra Sahithya Akademi Award laureate K R Meera in conversation with Dhanya Rajendran during the second day of Wayanad Literature Festival.

Writers are not just there to write something, but also to enjoy the creations of other writers. Everybody is an audience, who wants to listen to others and explore more. Arundhati Roy, K Satchidanandan, Sheela Tomy and other dignitaries among the audience of the programme, ‘K R Meera in Conversation with Dhanya Rajendran’ during the Wayanad Literature Festival.

The late night audience in all ears, listening to the conversation of K R Meera and Dhanya Rajendran on the second day of Wayanad Literature Festival.

“ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഒറ്റക്ക് ഒരു നേട്ടവും കൈവരിക്കാറില്ല, ഞങ്ങളുടെ  ജീവിതങ്ങൾ ഒരു ചങ്ങലപോലെ തമ്മിൽ പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഒരാൾ എന്നോ തുടങ്ങി വച്ചത് മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നയാൾ ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല, പൂർത്തിയാക്കുന്നയാൾ  തുടങ്ങിവക്കുന്നുമില്ല” : കെ ആർ മീര ആരാച്ചാർ ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. വയനാട് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘സംഭാഷണം -കെ ആർ മീര/ ധന്യ രാജേന്ദ്രൻ’ എന്ന പരിപാടിയിൽ നിന്നും.

The success of an artist can be determined from the satisfactory face of his/her audience. It is a promise between the writer and their audience to entertain and support each other. Audience of the program ‘K R Meera in Conversation with Dhanya Rajendran’ on the stage of Maveli Manram.

Literature is open to everyone ,regardless of color, gender, caste and creed that brings happiness and relief to the mind. Audience interacting with guests during the conversation of K R Meera and Dhanya Rajedran.

“എന്നാൽ പുതിയ തലമുറ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ലോകത്തിനായി പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നു” : വയനാട് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ വേദിയിൽ കെ ആർ മീര സംസാരിക്കുന്നു. സെഷൻ : സംഭാഷണം -കെ ആർ മീര / ധന്യ രാജേന്ദ്രൻ 

Watch The Full Program Here